Vedtekter

§1 Navn

Foreningens navn er Haugaland Dataforening.

§2 Formål

 • Foreningens formål er:
  • skape et sosialt- og faglig miljø for data interesserte kvinner og menn i alle aldre.
  • gi brukerne av ulike datasystemer anledning til å utveksle erfaringer.
  • å fremme dataetikk og sikkerhet.

§3 Medlemskap

 • menn og kvinner i alle aldre kan være medlemmer.
 • medlemmene plikter å ta imot verv som blir pålagt dem fra årsmøtet, men kan nekte å ta imot verv for samme tidsrom som en har fungert i tillitsverv (sammenhengende).
 • styret kan ekskludere medlemmer som bryter foreningens vedtekter eller norsk lov på en slik måte at foreningen kan bli skadelidende.
 • bedriftsmedlemskap.
 • kun personlige medlemmer kan ha tillitsverv samt stemmerett.

§4 Kontingent

 • kontingenten fastsettes av årsmøtet.
 • betaling av kontingent er forskuddsvis pr. kalenderår.
 • det er tre medlemsgrupper under- og over 18 år, samt bedrifter.

§5 Styret

 • styret skal bestå av totalt 7 personer, herav 2 varamedlemmer.
 • styrets sammensetning er:
  • leder.
  • nestleder.
  • kasserer.
  • sekretær.
  • styremedlem.
  • varamedlem 1.
  • varemedlem 2.
 • valgperioden er 1 år.
 • styremøter avholdes når leder bestemmer dette, eller når det blir krevd av 3 styremedlemmer.
 • det avholdes minimum 3 styremøter pr. halvår.
 • vedtak blir fattet med simpelt flertall, men ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • protokoll skrives og leses opp på neste medlemsmøte.
 • styret innkaller til medlemsmøter og det avholdes minimum 10 møter pr. år.

§6 Styrets Plikter

 • Styret skal:
  • verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
  • kontrollere medlemslisten.
  • legge frem årsrapport for virksomhetens siste år, og revidert regnskap samt budsjett for kommende år.
  • fremme andre forslag overfor årsmøtet.

§7 Regnskap

 • foreningens regnskapsår er kalenderåret.
 • regnskapet revideres av en revisorer, valgt av årsmøtet.
 • foreningen dekker utgifter for medlemmer i foreningens tjeneste, men dette må på forhånd være godkjent av styret.

§8 Ordinært årsmøte

 • holdes hvert år innen årets 2 første måneder.
 • innkalles av styret med minimum 14 dagers varsel.
 • sakslisten skal følge innkallingen.
 • saker som ikke er oppført kan ikke avgjøres med mindre styret foreslår at saken fremmes og slikt forslag blir vedtatt med 2/3 flertall.
 • saker til årsmøtet må sendes styret innen 15. desember.
 • forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 • følgende saker behandles av årsmøtet:
  • valgav ordstyrer.
  • valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
  • årsrapport fra siste år.
  • regnskap fra siste år.
  • styrets budsjettforslag.
  • medlemskontingent.
  • valg av styre.
  • valg av revisorer.
  • valg av valgkomite bestående av 3 personer.
  • andre saker som er oppført på dagsorden.

§9 Ekstraordinært årsmøte

 • når styret finner det ønskelig.
 • når det blir krevd skriftlig av 20% av medlemmene.
 • innkalling som ved ordinært årsmøte.
 • protokoll skrives.
 • kun avgjøre saker som er oppført i innkallingen.

§10 Spesielle aktiviteter

 • styret kan godkjenne oppstart og drift av aktiviteter/prosjekter, som igjen har egne retningslinjer som fastsettes av styret og godkjennes på medlemsmøte med simpelt flertall.
 • hver enkelt aktivitet/prosjekt har et eget regnskap og leder for prosjektet skal fortløpende rapportere til styret.
 • styret kan også stoppe en aktivitet/prosjekt når styret anser dette som nødvendig.

§11 Oppløsning av foreningen

 • dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen skal styret behandle dette, som fastsatt for lovendringer.
 • når 2/3 flertall krever det, men på to påfølgende årsmøter.
 • vedtak om hva/hvem foreningens midler skal tilfalle.